Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterinpitäjänä toimii Jaakonmarkkinat/Rymättylän VPK ry (Y-tunnus 0902477) ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Jaakonmarkkinat/Rymättylän VPK ry
Vanhatie 14
21140 Rymättylä
info.jaakonmarkkinat@gmail.com

Susanne Virtanen
0400 302 114
info.jaakonmarkkinat@gmail.com

REKISTERIN NIMI
Jaakonmarkkinoiden markkinointi-, tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisterit.

Jaakonmarkkinat-järjestelytoimikunta pyytää ohjelmalehtisen ilmoittajia, myyntipisteen edustajia sekä palvelujentarjoajia antamaan seuraavia tietoja itsestään:
* nimi
* osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
* laskutus- ja maksutiedot, kuten maksukorttitiedot (kortin numerosta 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä numeroa ja voimassaolo)
* tuote- sekä peruutustiedot
* asiakaspalautteet ja yhteydenotot
* luvat, suostumukset ja kiellot (myös liittyen kolmansien osapuolten palveluihin).

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS SEKÄ KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE
Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä mainittujen määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

Oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:
* käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (asiakassuhde)
* käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen perusteella
* sellaisen sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena; ja/tai
* rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tarkoitusta varten.

Kun käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Käyttäjä voi aina peruuttaa antamansa suostumuksen lähettämällä rekisterinpitäjälle tätä koskevan pyynnön yllä mainittuja yhteystietoja käyttäen.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa Jaakonmarkkinoiden henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut, ellei rekisterinpitäjällä ole perusteltua syytä jatkaa tietojen käsittelyä. Käyttäjän tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Jaakonmarkkinat säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan kuin on tarpeen tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Jaakonmarkkinat voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista pyrimme ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan myös käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

Rymättylä, 19.12.2021